0

Nie masz produktów w domowej przymierzalni.

Shopping Cart
0
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.malto.pl

SPIS TREŚCI

01.12.2019

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. DEFINICJE
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 4. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§5. PROCEDURA ZAŁOŻENIA KONTA KLIENTA

§6. CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

§ 7. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 8. CENY TOWARÓW

§ 9. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

§10. FORMA I TERMIN ZAPŁATY

§11. USŁUGA DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§ 13. RĘKOJMIA ZA WADY I REKLAMACJA
§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§15. ZMIANY REGULAMINU 

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.malto.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystania z usługi Domowej Przymierzalni, tworzenia Konta Klienta, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od zawartej umowy.
 2. Treści znajdujące się  na stronach Sklepu Internetowego (informacje reklamowe, ogłoszenia, cenniki oraz inne informacje) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art.660 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki, NIP 7272632226, REGON: 142708499;
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a)     adres poczty elektronicznej e-mail:  kontakt@malto.pl

b)     telefonicznie pod numerem +48 534 441 959

c)     formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.malto.pl  

§2. DEFINICJE

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może  w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki, NIP 7272632226, REGON: 142708499;

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym  z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę Towaru. 

16. Domowa Przymierzalnia - usługa umożliwiająca Klientowi przymierzyć wybrane oprawy korekcyjne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

§3.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym może nastąpić po założeniu Konta. Dokonanie zakupu możliwe jest także bez zakładania Konta.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Sklepu Internetowego, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:

a)     aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b)     prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,

c)     włączoną obsługę Java Script oraz cookies,

d)    aktywny adres e-mail;

e)     aktywny numer telefonu komórkowego;

3. Sprzedawca przesyła Klientowi opisane w niniejszym regulaminie e-maile oraz smsy będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji usługi.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy.

5. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

6. Do poprawnego korzystania z usług Sklepu Internetowego wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane  do przechowywania towarów wrzuconych do zakupowego koszyka, do przeglądania podstron bez ponownego logowania, do poprawnego działania strony internetowej oraz do tworzenia anonimowych raportów statystycznych. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników sklepu internetowego.

§4 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Do prawidłowej rejestracji konta Klienta niezbędne jest:

a)      podanie aktywnego adresu e-mail,

b)      podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,

c)      zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.

2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:

a)      imię, nazwisko,

b)      dane adresowe,

c)      e-mail,

d)     numer telefonu komórkowego,

3. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:

a)      wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,

b)      informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

c)      informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

d)     treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

4. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu przekazywania treści cyfrowych, takich jak:

a)      informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

b)      informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

c)      wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

5. Sprzedawca jako Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane będą jedynie w celu realizacji wybranych przez Klienta Usług a po uzyskaniu dodatkowej zgody Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę.

6. Celem prawidłowej realizacji zamówienia w przypadku wyboru sposobu dostawy  towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient musi wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, danych adresowych, e – mail oraz numeru telefonu komórkowego.

7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania oraz usunięcia poprzez kontakt z Administratorem Danych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usług Sklepu Internetowego.

§5. PROCEDURA ZAŁOŻENIA KONTA KLIENTA

 1. Konsument, który chce założyć Konto w Sklepie Internetowym powinien skorzystać z przycisku w kształcie postaci znajdującego się w górnej części każdej z podstron Sklepu Internetowego oraz uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest ofertą Sprzedawcy, która jest  skierowana do potencjalnego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i sfinalizowania  procedury rejestracyjnej w Sklepie konieczna  jest akceptacja Regulaminu i Polityki. 
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą, po założeniu Konta, Zamawiającemu służyć do logowania się do serwisu.
 3. Zamawiający może wyrazić chęć otrzymania faktury VAT zamiast paragonu  poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym. Następnie należy wypełnić niezbędne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu danych w nim zawartych Klient otrzyma link aktywacyjny na podany przez niego adres e-mail. W emailu znajdzie się również linki do Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Jeżeli Klient kliknie w link aktywacyjny w otrzymanej korespondencji mailowej, oznacza to ,iż przyjął ofertę Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. W tym momencie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenia Konta w Sklepie.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem,  przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
 7. Konto może być też założone w momencie składania zamówienia . 
 8. Po dokonaniu rejestracji oraz założeniu Konta Klient ma możliwość: zmiany  swoich danych adresowych, złożenia zamówienia, przeglądu ostatnich zamówień i zwrotów, skorzystania z „Domowej Przymierzalni”. 

§6. CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia listem poleconym na adres Sprzedawcy Rafał Paluch Vision Center Legionistów 38 26-670 Pionki lub e-mailem na adres info@malto.pl. Umowa zostanie rozwiązana w momencie odebrania wypowiedzenia przez Sprzedawcę. 
2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w w niżej występujących okolicznościach: 

a)      zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu Internetowego www. malto.pl

b)      podania przez Klienta fałszywych danych osobowych. W tym przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie zostanie rozwiązana z upływem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Przy chęci skorzystania z Domowej Przymierzalni Klient może założyć konto tymczasowe ważne przez 30 dni. W tym celu przy przy zamówieniu usługi Domowej Przymierzalni należy użyć przycisku „Utwórz konto tymczasowe na 30 dni, aby skorzystać z Domowej Przymierzalni”. Po dokonaniu zwrotu opraw z Domowej Przymierzalni do Sprzedawcy Konto zostanie usunięte w ciągu 30 dni. 

§7. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Celem złożenia zamówienia Klient winien dokonać rejestracji z podaniem danych wymaganych dla prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z wymogami określonymi w §4 pkt 1 Regulaminu lub bez konieczności dokonywania rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i ułatwień z tym związanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy produktów w przyszłości.
2. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wybór towarów i umieszczenie ich w elektronicznym koszyku oraz wypełnienie formularza zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje treść cyfrową – e-mail potwierdzający treść złożonego zamówienia oraz wybrany sposób płatności za zakupiony towar.
3. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera jeden z rodzajów soczewek okularowych , które znajdują się w ofercie Sprzedawcy.  Cena każdego z rodzaju soczewek okularowych jest wskazana na stronie Sklepu. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje soczewek:

a) soczewki okularowe korekcyjne — bezbarwne,
b) soczewki „zerówki” – soczewki okularowe bez korekcji wady wzroku.

Wybierając podstawowy komplet opraw z soczewkami w cenie 325,00 zł Klient otrzyma okulary z zamontowanymi jednoogniskowymi soczewkami firmy HOYA z powłoką antyrefleksyjną.

4. Dodatkowo Klient może dokonać zakupu innych rodzajów soczewek okularowych zamiast tych proponowanych w pakiecie podstawowym, m.in. soczewek z cieńszego materiału o indeksach 1.60 oraz 1.67. Wybór tych soczewek wiąże się z dodatkową opłatą wynoszącą odpowiednio 150 zł i 250 zł.
5. Po umieszczeniu towarów w koszyku, Klient ma możliwość modyfikacji jego zawartości, m.in. usunięcia znajdujących się tam okularów, dodania dodatkowych pozycji a także całkowitej rezygnacji z zakupów w Sklepie. Podczas modyfikacji zamówienia jest możliwość dodania kodu rabatowego.
6.W celu sfinalizowania zamówienia po sprawdzeniu zawartości koszyka zakupowego Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”. Klient nie posiadający Konta w sklepie może złożyć zamówienie bez jego zakładania, podając przy tym dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi chęć założenia Konta w Sklepie, to na tym etapie ma możliwość to zrobić. Klient, który już posiada zarejestrowane Konto w Sklepie, może złożyć zamówienia poprzednio się logując
7.W trakcie realizacji zamówienia Klient jest informowany mailowo o postępach w realizacji.
8.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
9.Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
11. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
12. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 10.00-17.00.
13. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru.
14. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji związanych ze złożonym zamówieniem (potwierdzenie zamówienia, weryfikacja danych recepty, brakujące dane teleadresowe) lub powstałych wątpliwości Sklep będzie kontaktował się z Klientem mailowo lub telefonicznie.

§8. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT,
 2. Podane w Sklepie ceny okularów zawierają koszty przesyłki kurierskiej na tereytorium Polski. 
 3. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§9. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Sklep realizuje dostawy zamówień wyłącznie kurierem DHL pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 3. Na stronie Sklepu przy każdym produkcie z osobna podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia uwzględniający bieżące stany magazynu. Maksymalny czas realizacji zamówienia znajduje się także w mailu kierowanym do Klienta potwierdzającym warunki zawarcia umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia od 1 do 10 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru. W niektórych przypadkach czas realizacji zamówienia może wynosić nawet 21 dni roboczych, zaś w przypadku opraw okularowych  czas realizacji może wynosić nawet do 4-8 tygodni w zależności od wybranego modelu, koloru oraz rozmiaru. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zamówiony towar charakteryzuje się nietypowymi parametrami, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 5. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia o skompletowaniu zamówienia i przekazaniu towarów Firmie Kurierskiej.
 6. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody. 

§10.  FORMA I TERMIN ZAPŁATY

1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś realizacja zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)      płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie po skompletowaniu Zamówienia).

c)      gotówką za pobraniem, płatność kurierowi przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.

§11. USŁUGA DOMOWEJ PRZYMIERZALNI

 1. Skorzystanie z Domowej Przymierzalni dostępne jest dla Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym Lub Konto Tymczasowe (ważne 30 dni).
 2. Klient, który chce skorzystać z usługi Domowej Przymierzalni może wybrać maksymalnie 3 oprawy, które chce przymierzyć. W tym celu powinien on kliknąć przycisk „Przymierz w domu za 0 zł” przy wybranych modelach, a następnie przejść do zawartości koszyka. 
 3. Klient posiadający już Konto w sklepie, powinien się do niego zalogować. Klient nie posiadający Konta na tym etapie musi je założyć lub skorzystać z możliwości założenia konta tymczasowego na okres 30 dni
 4. Żeby skorzystać z Domowej Przymierzalni Klient musi podać dane karty płatniczej obsługującej transakcje typu MOTO (mail order/ telephone order). Konto Klienta nie jest obciążane za skorzystanie z Domowej Przymierzalni. Weryfikacja karty płatniczej  Klienta polega na sprawdzeniu danych  poprzez terminal płatniczy. Kiedy Klient zwróci Sprzedawcy przymierzane oprawy, zweryfikowane dane zostają usunięte.
 5. Zamówione w Domowej Przymierzalni oprawki wysyłane są na koszt Sprzedawcy firmą kurierską DHL . 
 6. Oprawki udostępniane w Domowej Przymierzalni nie zawierają soczewek korekcyjnych, lecz soczewki demonstracyjne.
 7. Klient w tym samym czasie może zamówić tylko jeden zestaw Domowej Przymierzalni. W przypadku zamówienia kilku zestawów Domowych Przymierzalni przez tego samego klienta w tym samym czasie Sprzedawca zostawia sobie prawo wstrzymać wysyłkę następnego zestawu Domowej Przymierzalni, dopóki Klient nie dokona zwrotu wcześniej zamówionego zestawu Domowej Przymierzalni.
 8. Klient powinien zwrócić oprawki w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu przesyłki zawierającej wybrane przez niego oprawki w ramach usługi Domowej Przymierzalni. W celu dokonania zwrotu oprawek Klient powinien wejść na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/ wpisać numer przesyłki do zwrotu i nacisnąć „Zwróć paczkę”. Numer przesyłki będzie zawarty na etykiecie zwrotnej, którą klient otrzyma w paczce Domowej Przymierzalni.
 9. Zwracane oprawki należy umieścić w tym samym pudełku, w jakim klient otrzyma  Domową Przymierzalnie, w taki sposób, by uniemożliwić ich uszkodzenie lub zniszczenie w transporcie.  Na przesyłkę należy nakleić list przewozowy, który klient otrzyma w przesyłce. List przewozowy należy nakleić w tym samym miejscu, gdzie był list przewozowy od Sprzedawcy. Na paczce nie może być dwóch listów przewozowych (od Sprzedawcy i od Klienta), gdyż spowoduje to uniemożliwienie  przyjęcia paczki przez przewoźnika i nie dotarcie przesyłki do Sprzedawcy. 
 10. Jeżeli firma kurierska podjęła próbę odebrania przesyłki od Klienta i nie odebrała z winy Klienta, Klient jest zobowiązany wysłać paczkę do Sprzedawcy na własny koszt. Czas takiej wysyłki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia kiedy przesyłka miała być odebrana przez kuriera. Pierwszym dniem nie wysłanej na czas przesyłki jest dzień, który jest następnym po 5 dniach roboczych od momentu otrzymania przesyłki 
 11. Klient powinien zwrócić wszystkie wypożyczone w ramach usługi Domowej Przymierzalni oprawki demonstracyjne. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup okularów z wybraną przez siebie i przymierzoną oprawką, może dokonać ich zamówienia za pośrednictwem strony www.malto.pl 
 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych w ramach usługi Domowej Przymierzalni oprawek. 
 13. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci do Sprzedawcy oprawek w określonym w Regulaminie terminie, Klient wyraża zgodę na obciążenie jego konta kwotą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone oprawki, tj. w kwocie 325,00 zł/ szt. 
 14. Po obciążeniu Klienta kosztami nieodesłanych oprawek w ramach usługi Domowej Przymierzalni, Klient ma 14 dni na zwrot oprawek do Sprzedającego. W razie zwrotu przez Klienta oprawek w terminie 14 dni po obciążeniu konta, Sprzedający zwróci pobraną kwotę na konto Klienta w terminie 7 dni.
 15. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy oprawek uszkodzonych lub w widoczny sposób użytkowanych Klient wyraża zgodę na obciążenie jego konta opłatą w wysokości zweryfikowanych uszkodzeń. 

§12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, znajdującego się na stronie internetowej  Sklepu.
 3. Można skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

a)      wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki,;
b)       wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: kontakt@malto.pl;

4. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup:

1. soczewek korekcyjnych wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub 

2. zgodnie z parametrami na recepcie,

3. zakupu okularów (oprawek wraz z soczewkami korekcyjnymi) ,

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, to jest w szczególności umów, których przedmiotem była Domowa Przymierzalnia,

7. W przypadku, gdy przyczyną reklamacji jest niezadowalające widzenie, Klient po wcześniejszym kontakcie z Sprzedawcą powinien wysłać Sprzedawcy reklamowane okulary w celu weryfikacji ich zgodności z receptą. Jeżeli weryfikacja wykaże, że okulary zostały wykonane zgodnie z przesłaną receptą, Sprzedawca zaleca skontaktować się ze specjalistą, który tę receptę wystawił.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić przesyłką kurierską na adres Sprzedawcy tj. Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki

10. W przypadku zwrotu zamówionego towaru Klient podaje adres odbioru paczki przez kuriera (adres odbioru nie może być inny niż adres pod który towar został dostarczony).

11. Zwrócony produkt nie może być używany, winien posiadać oryginalne naklejki, futerał bądź inne fabryczne opakowanie,  ściereczki czyszczące nie mogą byc rozpakowane z foliowego woreczka.

12. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.

14. Sprzedawca Zwraca płatności otrzymane od Klienta do chwili otrzymania towaru.

15. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba ze Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.

16. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli kwota jednego zamówienia lub wszystkie zamówienia jednego konsumenta przekroczy ilość 3 produktów a wartość jest wyższa niż 1.500,00 zł brutto.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku: 

a)     wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia;

b)     wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta;

c)     wątpliwości co do zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami użytkowania;

d)    kiedy okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto Sprzedawcy przekroczy 10 dni roboczych.

18. W sytuacji kiedy towar nie jest dostępny na magazynie Sprzedawcy lub na magazynie Dostawcy, Sprzedawca powinien zaoferować Klientowi ten samy towar tylko w innym kolorze lub towar zbliżonych parametrów. Jeżeli Klient nie zgodzi się na ofertę Sprzedawcy, Sprzedawca musi zwrócić koszty zgodnie z wymogami określonymi §12 pkt 12 Regulaminu.

§13. RĘKOJMIA ZA WADY I REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, celem sprawnego jej rozpoznania powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)     Imię i nazwisko,

b)      numer zamówienia

c)     opis niezgodności towaru z umową,

d)    potwierdzenie zakupu,

e)     protokół szkody,

f)      zdjęcia uszkodzenia towaru

4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@malto.pl lub listowanie na adres Rafał Paluch Vision Center ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki,;

6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.

7. Klient zobowiązany jest przesłać Towar razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Sprzedawcy, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane Towary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

8. W przypadku reklamacji Towarów nie wykonanych przez Sprzedawcę  będą one przekazane przez Sprzedawcę do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania okularów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.

9. Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

a)     pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru

b)     okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie

c)     złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę

d)    brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka

e)     używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.

10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane Towary zostaną przesłane do Klienta w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe. Klient ma również możliwość wymiany okularów na inne w podobnej cenie lub droższe za dopłatą różnicy w cenie.

12. Koszty powiązane z transportem ponosi Sprzedawca. Klient podaje adres odbioru, a Sprzedawca zamawia kuriera pod podany adres. Reklamację można złożyć tylko na terenie Polski. Jeżeli reklamacja zostanie nieuzasadniona, wszystkie koszty transportu ponosi Klient.

§14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§15.ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn: 

a)      wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem, 

b)      zmian sposobów oraz kosztów dostawy lub płatności, 

c)      modyfikacji ścieżki zakupowej,

d)     zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.malto.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.