0

Nie masz produktów w domowej przymierzalni.

Shopping Cart
0
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy Państwa poinformować:

1. Informacje ogólne

Nasza firma Vision Center Rafał Paluch oraz należący do niej sklep internetowy Malto.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. Sklep internetowy Malto.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Sklep internetowy Malto.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy Malto.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Malto.pl .

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Malto.pl . Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu internetowego Malto.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

2. Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest: 

Vision Center Rafał Paluch

ul. Legionistów 38

26-670 Pionki

www.visioncenter.pl

e-mail: kontakt@malto.pl

NIP 7272632226

REGON142708499

3. Gromadzone dane

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie, numer konta bankowego w przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

4. Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą w celu:

4.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego– do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Malto.pl , albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4.4. Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

4.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego malto.pl danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

4.6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4.7. Dane osobowe Pacjentów, dokonujących płatności on-line za pośrednictwem Polcard za towary nabyte w Malto.pl , są przekazywane spółce First Data Polska S.A. z siedzibą Warszawie  Al. Jerozolimskie 100, 00-807, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429. 

5. Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich checkboxów-przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

6. Prawa Kupującego

6.1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość składania przez niego zamówień;

6.2. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego;

6.3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6.4. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

6.5. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);

6.6. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6.7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: kontakt@malto.pl

6.8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego Malto.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem;

6.9. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z formularza kontaktowego;

6.10. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@malto.pl tel +48 534 441 959. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.